Zniesienie współwłasności

 

Co to jest współwłasność? Przedmiotem współwłasności zawsze jest konkretna rzecz. Pojęcie współwłasność odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich określonych współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności konkretnej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługiwać będzie prawo do całej rzeczy, a nie tylko do jej części, która odpowiada udziałowi.

Są dwa rodzaje współwłasności: łączna dotyczy głównie majątku objętego ustawową współwłasnością małżonków lub spółki cywilnej oraz współwłasność ułamkowa, w której każdy z właścicieli posiada określony ułamek udziału w własności.
W pierwszym przypadku zarządzanie własnością zależne jest od wszystkich właścicieli własności. W drugim przypadku każdy z właścicieli może samodzielnie zarządzać swoim ułamkiem, łącznie z prawem ustanowienia na nim hipoteki lub wykonania egzekucji.

Ciekawym i trudnym zagadnieniem jest sprawa zniesienia współwłasności , wydzielenie ułamkowe lub faktyczny podział rzeczy. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.
Jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału rzeczy może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli. W przypadku podziału nieruchomości tylko formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
Istnienie współwłasności lub jej zniesienie w konsekwencji bardzo często prowadzi do chęci dysponowania nadal swoim prawem własności np. przy prawie do sprzedaży lub darowizny. Powstają często trudne stany faktyczne wynikające z braku porozumienia miedzy stronami.

W przypadku niezgodności właścicieli co do podziału pozostaje wystąpienie na drogę sądową. Nawet jeśli własności ułamkowe są nieproporcjonalne można wnioskować o podział równy z wyrównaniem różnicy dopłatą pieniężną.

Przed Sądem można dochodzić zniesienia współwłasności w następujący sposób:

  • podział wspólnej rzeczy (prawa), z możliwością ewentualnego zasądzenia dopłat pieniężnych;
  • przyznanie rzeczy (prawa), stosownie do okoliczności, jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych;
  • sprzedanie rzeczy (prawa), i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli.

W celu rozporządzenia rzeczą wspólną przekraczającą zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda współwłaścicieli, którzy posiadają co najmniej połowę udziałów aby skierować sprawę do rozstrzygnięcia sądowego. Natomiast z żądaniem zniesienia współwłasności może wystąpić każdy ze współwłaścicieli. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu i może zostać podniesione przez uprawnionego w każdym czasie.

Kancelaria nasza specjalizuje się głównie w sprawach związanych z problemami zniesienia współwłasności dotyczących nieruchomości. Pracują u nas mecenasi z wieloletnią praktyka sądową i fachowym przygotowaniem praktycznym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl