Windykacja należności

 

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest dążenie do odzyskania należności, rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Możemy znaleźć się w sytuacji gdy ktoś nie wywiązuje się z zobowiązania ustnego, pisemnego, bądź naraził nas na szkodę i wówczas stajemy się Wierzycielami czyli osobami, którym przysługuje roszczenie. Jeżeli nie nastąpi dobrowolne zaspokojenia nas na drodze polubownej, pozostaje droga sądowa. Prowadzenie procesu wymaga znajomości nie tylko stanu faktycznego ale przede wszystkim obowiązujących procedur umożliwiających ewentualne zaskarżenie niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć.

Możemy również znaleźć się w sytuacji odwrotnej t.j. gdy ktoś zgłasza przeciwko nam roszczenie bądź posiada już przeciwko nam tytuł egzekucyjny i zamierza, bądź prowadzi już egzekucję to wówczas stajemy się Dłużnikami.

Zarówno Wierzyciel jak i Dłużnik może dochodzić swych praw na drodze sądowej. Ważne jest aby dokładnie określić roszczenie i w odpowiedniej formie skierować go do Sądu tak aby po zakończeniu sprawy sądowej prowadzić skuteczną egzekucję, bądź wybrać sposób obrony przed tą egzekucją. Wielokrotnie bywa, że prowadzona egzekucja jest na granicy prawa.

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą. Wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Szczególnie istotne jest rozróżnienie i zrozumienie istoty terminu pomiędzy posiadaniem a własnością.

Najczęściej spotykane pojęcia czynności windykacyjnych to:

  • windykację polubowną, dzielącą się na tzw. windykację pośrednią np. telefoniczną, listową oraz osobistą tzn. bezpośrednie spotkania z dłużnikiem, mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem
  • windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, któremu nadana jest klauzula wykonalności. Prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności jest podstawą do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej.
  • windykację komorniczą obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości.

W większości wypadków praktyka odzyskiwania wierzytelności drobnych kończy się na windykacji polubownej, która polega na wysyłaniu do dłużników różnego rodzaju, różnie formułowanych pism, w których nakłania się dłużnika do spłacenia powstałego zadłużenia. Firmy działające w imieniu wierzyciela kontaktują się z dłużnikiem celem przekonania dłużnika do polubownej spłaty zadłużenia np. w formie ugody.

Gdy mówimy o windykacji miękkiej to myślimy o procesem windykacyjnym, w którym windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Miękka windykacja to także metoda stosowana przez biura informacji gospodarczej, która rozpoczyna się od wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji o zobowiązaniu dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczej np. Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej. Jeśli dłużnik nadal nie spłaca należności, kolejnym krokiem może być np. wpis do biur informacji gospodarczej.

W przypadku twardej windykacji, windykatorzy stosują ostrzejsze sankcje windykacyjne jak np. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego czy karnego, wpis do rejestru prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej, wywiad detektywistyczny i gospodarczy, wizyty windykatorów terenowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl