Sprawy rozwodowe

 

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe stanowi również dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Małżonkowie rozwód powinni traktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest szans na utrzymanie małżeństwa. Nieraz jednak rozwód jest lepszym wyjściem, niż pozostawanie w związku z partnerem, z którym prowadzimy trudne, niekończące się rozmowy i nadal nie możemy się porozumieć. Częste kłótnie stanowią przykrą sytuację nie tylko dla dorosłych ale głównie dzieci, o które trzeba szczególnie zadbać. Warunkiem pozwalającym na uzyskanie rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia współmałżonków. O rozwód może wystąpić każdy z małżonków i złożyć pozew w Sądzie. Dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje możliwość uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia sensownej argumentacji i rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i ich pełnomocników. Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi łączącej małżonków. Sąd może orzec wyrok rozwodowy w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku postępowania. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron. Sąd może wydać wyroki;

1. bez orzekania o winie małżonków
2. winni są oboje małżonkowie
3. wyłącznie z winy jednego z małżonków

W celu rozpoczęcia postępowania sądowego jeden z małżonków powinien wnieść pozew do Sądu Okręgowego i dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. W kancelarii dowiecie się Państwo m.in. jakie są pozytywne przesłanki rozwodu, w jakich sytuacjach Sąd nie orzeknie rozwodu, jaki czynniki wpływają na wysokość zasądzonych alimentów czy też jak w odpowiedni sposób w zależności od oczekiwań i okoliczności napisać pozew rozwodowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na powierzenie nam swoich spraw, pomożemy wspólnie przejść przez ten trudny etap życia w sposób sprawny, szybki i jak najmniej uciążliwy. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, wyjaśnimy dokładnie wszelkie wątpliwości.

Separacja a rozwód

Separacja jest czasowym alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć rozwodu stron. Podstawową przesłanką przy orzeczeniu rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi łączącej małżonków. Przesłanki separacji zostały ujęte w sposób podobny, też musi nastąpić zupełny rozkład pożycia, ale w przeciwieństwie do rozwodu nie musi on mieć charakteru trwałego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania obojga małżonków. W przypadku pozwu o rozwód sąd nie jest zobligowany zgodnym wnioskiem stron i musi badać czy zaistniały przesłanki jego orzeczenia. Tak więc wbrew powszechnej opinii zgodny wniosek małżonków nie gwarantuje otrzymania rozwodu. Separacja w znacznym stopniu przypomina rozwód, jednak między nimi występuje także zasadnicza różnica: rozwód kończy małżeństwo i po jego orzeczeniu możesz powtórnie zawrzeć związek małżeński, a separacja zawiesza istniejące małżeństwo. W przypadku orzeczenia separacji małżonkowie nie mogą wstępować w nowy związek małżeński a kobiety nie mogą wróci do swojego panieńskiego nazwiska ponieważ separacja nie jest rozwodem. Możesz natomiast znieść separację i przywrócić zawieszone małżeństwo. W tym celu występuje się do Sądu o zniesienie separacji, czyli wraz z małżonką/małżonkiem składa się zgodny wniosek (nie trzeba ponownie zawierać związku małżeńskiego). Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym właściwym dla waszego wspólnego miejsca zamieszkania bądź wspólnego miejsca pobytu. Po rozprawie Sąd wydaje postanowienie o zniesieniu separacji. Małżeństwo staje się ponownie pełnoprawnym małżeństwem dopiero gdy postanowienie uprawomocni się. Przed dokonaniem ostatecznej decyzji o separacji lub rozwodzie należy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz liczyć się z konsekwencjami. Jeśli jednak istnieje szansa na uratowanie waszego małżeństwa, to warto zdecydować się na separację, bo po jej zniesieniu związek małżeński zostaje przywrócony. Rozwód to decyzja nieodwracalna i raz na zawsze rozwiąże twoje małżeństwo. Separacja to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy potrzebujecie po prostu czasu na naprawę tego, co przestało w waszym związku funkcjonować, musicie nabrać dystansu do siebie i zmienić pewne rzeczy na lepsze. Rozdzielenie podczas separacji daje czas na przemyślenia. Orzeczenie separacji jest łatwiejsze i przebiega szybciej niż orzeczenie rozwodu, bo przed sądem nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia jest trwały.

Sąd nie orzeknie separacji lub rozwodu

  • jeżeli w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia ( w przypadku separacji orzeknie )

Sąd może jednak orzec rozwód przy winie jednego z małżonków w dwóch przypadkach: jeżeli wyrazi na to zgodę drugi z małżonków lub w sytuacji gdy odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd orzeknie rozwód lub separację Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu, a Sąd uzna żądanie orzeczenia rozwodu za uzasadnione, to wówczas Sąd orzeknie rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji znajduje uzasadnienie, to wówczas Sąd orzeka o separacji.

Ile tak naprawdę kosztuje rozwód?

W celu rozpoczęcia postępowania rozwodowego przed Sądem jeden z małżonków wnoszący pozew o rozwód musi dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Przyszły wyrok rozwodowy ustali kto i w jakim stopniu przyczynił się do rozkładu związku małżeńskiego. Sąd w wyroku określi koszty, które z małżonków w jakiej części je poniesie niezależnie od tego kto wniósł pozew o rozwód i kto dokonał opłaty sądowej w wysokości 600 zł. W przypadku uzyskania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie Sąd zwraca połowę wpisu w wysokości 300 zł. Jeżeli strony biorą pełnomocnika do prowadzenia sprawy rozwodowej Sąd również orzeka o kosztach zastępstwa procesowego i dokładnie określa kto i w jakim stopniu pokrywa jego koszty.

Wyrok rozwodowy

Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie stron lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe potwierdzone materiałem dowodowym oraz zeznaniami świadków i stron w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron.
Sąd może wydać następujące wyroki rozwodowe;

  • wyrok bez orzekania o winie małżonków
  • wyrok z winą obojga małżonków

wyrok z wyłączną winą jednego z małżonków

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl