Regulaminy

 

Regulamin pracy jest aktem normatywnym, który ustala wewnętrzny porządek i organizację w zakładzie pracy oraz określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy.

Firmy decydują się na wprowadzenie Regulaminów ze względu na jasność zasad pracy, a przede wszystkim ze względu na sprecyzowanie obowiązków i praw pracowników jak i pracodawcy. Regulamin pracy wprowadzany jest w trybie zależnym od formy organizacyjnej zakładu pracy.

Kto musi posiadać Regulamin Pracy

Regulamin pracy jest obowiązkowym dokumentem dla Pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Jak widać najważniejszym kryterium do posiadania Regulaminu Pracy jest liczba zatrudnianych pracowników. Natomiast nie ma znaczenia jakiego rodzaju jest zawarta umowa o pracę, na jaki okres i wymiar czasu pracy.

Regulamin Pracy obejmuje:

 • Postanowienia ogólne
 • Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy
 • Regulacje czasu pracy
 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności
 • Regulacje urlopów i zwolnień od pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
 • Zasady wypłaty wynagrodzeń
 • Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wskazanie prac zabronionych pracownikom młodocianym i kobietom
 • Postanowienia końcowe

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl