Odszkodowanie

 

Odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody umyślnie lub nieumyślnie od osoby lub firmy, która tę szkodę wyrządziła lub się przyczyniła i ponosi za nią odpowiedzialność.

Możemy dochodzić odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, szkód komunikacyjnych, błędów medycznych, czynów niedozwolonych i innych nietypowych sytuacji, na które zawarliśmy umowę ubezpieczenia.

W większości przypadków jesteśmy ubezpieczeni indywidualnie lub zbiorowo od ryzyka jakie może nas spotkać w życiu codziennym. Jest wiele sytuacji, w których znajdujemy się w roli poszkodowanego. Jeżeli dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego występujemy o odszkodowanie wówczas zawarta umowa, dowody i świadkowie mają podstawowe znaczenie przy rozstrzyganiu roszczeń odszkodowawczych i wypłaty odszkodowania. Wielokrotnie okazuje się, że życie rozmija się z naszymi oczekiwaniami co do wysokości odszkodowania i sposobu wypłaty.

Proponujemy wówczas skorzystać z fachowej pomocy prawnej naszej Kancelarii, ponieważ po drugiej stronie będzie firma i jej prawnicy, którzy będą zapewne trudnym przeciwnikiem dla Państwa w sporze.

Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie może polegać na:

  • przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody o ile jest to w ogóle możliwe – rekompensata naturalna
  • zapłacenie kwoty pieniężnej- rekompensata pieniężna

Odszkodowanie może pokryć:

  • rzeczywiście wyrządzona szkodę
  • ponadto utracone korzyści jakie poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkoda nie powstała

Strony mogą przyjąć zasadę odszkodowania w formie umowy, to znaczy określają wcześniej wysokość odszkodowania w umowie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zapłata za tak przyjęte ustalenia może być wypłacona nawet wówczas, gdy żadna szkoda nie powstanie ale zostaną spełnione warunki umowne przewidujące wypłatę ustalonej kwoty.

Odszkodowanie i jego wysokość

Podstawowa rolą odszkodowania jest wyrównanie wyrządzonej szkody i poniesionych strat przez poszkodowanego. Odszkodowanie nie może być wyższe, natomiast może byś niższe od wyrządzonej szkody: np. kiedy wynika z ustawy lub umowy oraz kiedy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody albo wysokość odszkodowania narusza zasady współżycia społecznego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Przemysław Bałut
plac Wolności 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: kancelaria@przemyslawbalut.pl
(83) 342 58 51 kancelaria@przemyslawbalut.pl